Week5

การเรียนรู้ใหม่ "เริ่มต้นใหม่อีกครั้ง"
สัปดาห์นี้พี่ๆกับคุณครูก็ได้ร่วมพูดคุยและสะท้อน สิ่งต่างๆที่เกดิขึ้นตลอดกระบวนการทำกิจจกรรม "ระบบนิเวศน์แปลงผัก" ของเรา  ทุกคนพบปัญหาเดียวกันคื อผัก ไม่งอก  แดดแรง และผักที่เป็นชนิดใบนั้น ก็จะยุบตัวลงหลังเกิดขึ้นมาได้ไม่มีใบ  นอกจากนนี้ยังพบปัญหา การเดินเยียบแปลงผัก เนื่องจากเขตกันที่ไม่ชัดเจน ส่งผลให้เราได้มาร่วมว่างแผนกกันใหม่ดังนี้
       .......เดินระบบน้ำใหม่ มีระบบเปืดปิดที่เป็นเวลา ซึ่งพี่เพชร  พี่ปังปอนด์ และพี่ออสตินได้ร่วมกันทำ
      ........ระะบบการทำขอบเขตที่ชัดเจน โดยใช้ไม้ไผ่มาร่วมทำรั่ว ซึ่งพี่ๆผู้ชายที่เหลือช่วยทำให้
       .....ระบบกำจัดวัชพืช พี่ๆ ผู้หญิงทุกคนร่วมกันทำค่ะ
ที่สำคัญ คือ ...การเริ่มปลูกผักใหม่อีกครั้ง ซึ่งรอบนี้แต่ลัคนลงรายละเอีดกับการทำงานมาขึ้นเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น และเฝ้าดูแลรักษาต่อไปค่ะ
   
  ตัวอย่างแบบบันทึกผล


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น